Algemene voorwaarden

Van toepassing op de Bestellingen en het gebruik van de Website.

Artikel 1 – Definities

  1. De Verkoper: Schoenen Jules BVBA met ondernemingsnummer 663.605.110 en maatschappelijke zetel en fysieke winkel te 2850 Boom, Hoogstraat 9.
  2. De Website: het webadres https://www.schoenenjules.be/, alsook alle subdomeinen en promotiewebadressen van de Verkoper, haar handelsnaam en merk SCHOENEN JULES.
  3. De Voorwaarden: deze overeenkomst
  4. De Bestelling: een bestelling geplaatst door een persoon op de Website of bij de Verkoper.
  5. De Vindplaats: de vindplaats van de Voorwaarden op de website, meer bepaald https://www.schoenenjules.be/algemene-voorwaarden/
  6. De Klant: de persoon die de Bestelling plaatst.
  7. De Klantendienst: de dienst die bereikbaar is via de contactgegevens op https://www.schoenenjules.be/contact/

Artikel 2 – Algemeen

Deze Voorwaarden regelen, tenzij expliciet anders overeengekomen: “het gebruik van de Website, alsook het gebruik van de inhoud ervan en het plaatsen van een bestelling op voormelde website.”

De inhoud van de Website mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden, tenzij in de context van het volgende lid én met toestemming van de Verkoper.
Het gebruik, al dan niet commercieel, van de inhoud in haar oorspronkelijke vorm waarbij duidelijk, op het eerste gezicht, de link met de Verkoper of met de Website behouden wordt, is toegestaan.

De Voorwaarden die van toepassing zijn op de Bestelling zijn diegene die gepubliceerd waren ten tijde van de Bestelling. Ze zullen de vroegere of latere bepalingen opheffen.

In het geval één van de bedingen of voorwaarden opgenomen in deze Voorwaarden niet rechtsgeldig of onrechtmatig zouden zijn, dan blijven de andere voorwaarden van toepassing.

In het geval van tegenstrijdigheid of stilzwijgen van deze Voorwaarden, wordt het vraagstuk geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De taal van de overeenkomsten, alsook van de Voorwaarden is het Nederlands. In geval van tekstuele of inhoudelijke onduidelijkheid kan steeds contact worden opgenomen met de Klantendienst.

De gecursiveerde tekst is aangebracht om het lezen van de Voorwaarden te verduidelijken en vergemakkelijken en brengt geen speciale waarde met zich mee.

Artikel 3 – Vorm en inhoud van de Bestelling

De Bestelling kan enkel geldig worden geplaatst via de Website of via een van de wettelijke vertegenwoordigers of werknemers van de Verkoper.

Iedereen die een Bestelling plaats via de Website of bij de Verkoper bevestigt met deze handeling handelingsbekwaam te zijn, of minstens de impliciete toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben. Deze wettelijke vertegenwoordiger zal dan ook gebonden zijn door deze Voorwaarden. Verder bevestigt deze handeling ook de hoedanigheid van natuurlijke persoon.

De Bestelling die op de Website geplaatst wordt, wordt geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden geplaatst te zijn.

Deze Voorwaarden gelden in de eerste plaats, tenzij anders bepaald, voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014).

Alle andere personen dan de bedoelde consumenten kunnen contact opnemen met de Klantendienst waar desgevallend andere of extra voorwaarden op van toepassing zullen zijn.

In het geval van een geautomatiseerde Bestelling die verloopt via de Website, zijn deze Voorwaarden van toepassing na de verplichte kennisneming ervan zonder dewelke de Bestelling niet kan bestaan.

De Verkoper kan elke Bestelling weigeren indien er een ernstig vermoeden van misbruik, rechtsmisbruik of kwade trouw aanwezig is.

De Bestelling kan onder geen beding definitief zijn zonder aanvaarding van deze Voorwaarden, de vermelde prijzen en de beschrijving van het concept en het product. Bij onduidelijkheid betreffende de prijzen, het product of het concept kan de Klant altijd verduidelijking bekomen via de Klantendienst.

Het plaatsen van de Bestelling houdt de expliciete aanvaarding in van deze Voorwaarden, die zowel op de Website worden gepubliceerd als via een link in de bestellingbevestiging en het factuur.

Artikel 4 – Reservatie

Alle producten die door de Verkoper online aangeboden worden kunnen ook gereserveerd worden. Een uitzondering op het reservatierecht rust op de afgeprijsde artikelen, bijvoorbeeld in de ‘solden’.

Gereserveerde producten kunnen gepast of bekeken worden in de fysieke winkel van de Verkoper. Het gereserveerde product wordt bij de ondernemer 7 werkdagen in reservatie gehouden. Na deze periode, wordt het product terug ter verkoop aangeboden in de webshop en/of fysieke winkel van de Verkoper.

Artikel 5 – De verplichtingen

De Verkoper verbindt zich ertoe de Bestelling, indien volgens deze Voorwaarden geldig, te verwerken binnen het in deze Voorwaarden vermelde kader en het bestelde product af te leveren binnen het kader van deze Voorwaarden.

Gezien het mogelijks internationale karakter van de toelevering. Is de Verkoper bij onvoorziene omstandigheden, zoals een staking of blokkade, gerechtigd om de levering van het goed met maximaal 1 maand uit te stellen. De Verkoper zal zich inspannen om de onvoorziene omstandigheden zo snel mogelijk op te vangen, zodat de Klant het bestelde product met zo weinig mogelijk vertraging ontvangt.

De belangrijkste verplichtingen voor de Klant die volgen uit het plaatsen van een Bestelling zijn de betaling van de prijs enerzijds en het in ontvangst nemen van de levering anderzijds.

Artikel 6 – De prijzen en de betaling

De prijs die geldt, is de prijs die op de Website ten tijde van de Bestelling vermeld wordt. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Hoofdzakelijk 21%, behoudens uitzonderingen.

De betaling van de volledige prijs zal, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, altijd de levering voorafgaan. De betalingsmethoden staan minstens vermeld tijdens het afrekenen en op de homepage van de Website.

Indien er gebruik gemaakt wordt van kortingsbonnen of tegoedbonnen kan dit bedrag nooit teruggevraagd worden in valuta. De Klant kan wel, indien redelijk mogelijk, een nieuwe bon bekomen via de Klantendienst.

De leveringskosten, of nog, de verzendkosten zullen € 4,90 bedragen bij levering in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland.

Bij een aankoopbedrag van meer dan € 50 zullen de verzendkosten voor leveringen in België gedragen worden door de Verkoper.

Artikel 7 – Levering

Levering is mogelijk in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland.

De levering en het transport worden verwerkt en afgehandeld door Bpost.

De Klant verkrijgt na de verzending van het pakket een email op het door hem opgegeven emailadres met daarin een trackingcode via dewelke hij zijn zending kan volgen.

De leveringstermijn vangt aan op de eerste werkdag volgende op de dag van het plaatsen en goedkeuren van de Bestelling.

De Verkoper zal zich zo goed als mogelijk inspannen om de levertermijn zo kort als mogelijk te houden. De richttermijn bij levering bedraagt 3 à 7 dagen. Onverminderd deze Voorwaarden duurt de levertermijn minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging door toedoen van Bpost of een andere aangestelde vervoerder. En in de gevallen waarin het wettelijk toegestaan is, niet aansprakelijk voor het uitblijven van een levering door toedoen van Bpost of een andere aangestelde vervoerder.

De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten van de Klant ten gevolge van deze inspectie, die betrekking hebben op de zichtbare gebreken van het geleverde goed moeten door de Klant binnen 14 dagen na de levering aan de Verkoper gemeld worden. Dit kan hetzij schriftelijk op adres van de onderneming, hetzij telefonisch op nr. (+32) (0) 3 297 90 07, hetzij per e-mail naar info@schoenenjules.be. De meest recente contactgegevens zijn ook terug te vinden bij de Klantendienst.

  1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten

Artikel 8 – Herroepingsrecht en retour

De consument beschikt, conform de artikels 47-52 van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

De kosteloosheid omvat de volledige kosteloosheid van de herroeping van de overeenkomst en al de bijkomende regelingen, voor de verzending van de goederen is aangevangen, tenzij het aangekochte product op een afwijkende wijze van het algemene proces volgens richtlijnen van de Klant voor de Klant-consument is samengesteld.

De kosteloosheid omvat verder het kosteloos herroepen van de overeenkomst zelf nadat de verzending van het product is aangevat.

De kosteloosheid omvat niet de kosten voor de terugzending eens de verzending van het goed is aangevat of voltooid.

De Klant zal zelf instaan voor de kosten van het terugzenden van de goederen en mag hierbij elke modaliteit kiezen die het geschiktste geacht wordt, op voorwaarde dat de goederen ongeschonden aankomen.

De Klant kan de herroeping binnen de termijnen en zoals in deze Voorwaarden bepaald aanvragen bij de Klantendienst.

Het herroepingsrecht kan slechts uitgeoefend worden indien alle onderdelen van het geleverde goed, omwille van redenen van hygiëne en volksgezondheid, ongeopend, niet besmeurd en zorgvuldig behandeld zijn. De verpakking en het artwork van de verzending maakt integraal deel uit van het product, maar deze mag op redelijke wijze en zorgvuldig geopend worden om de inhoud vast te stellen.

Bij herroeping zal zowel de Bestelling, als de hoofdovereenkomst, als elke aanvullende overeenkomst ontbonden worden.

Na aanvaarding van de terugzending zal de klant, bij voorkeur, worden terugbetaald via de modaliteit waarlangs oorspronkelijk betaald is.

Artikel 9 – Garantie

Het product dat niet overeenstemt met de redelijkerwijze te verwachten kenmerken valt onder de garantie in de Voorwaarden beschreven. De redelijkerwijze verwachting bevat bijvoorbeeld de wijze van verzending en de afwijkingen die dit kunnen veroorzaken.

De melding wordt gedaan bij de Klantendienst.

Op alle producten geldt een wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de levering van de producten. De garantie omhelst de conforme levering en de vrijwaring voor verborgen gebreken die bestonden op het moment van de levering.

Het wettelijke vermoeden dat een gebrek dat binnen de 6 maanden na de levering zich voordoet, wordt geacht ten tijde van de levering aanwezig te zijn, is weerlegbaar.

Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.

De Klant kan beroep doen op de garantie door de producten droog, hygiënisch en proper  binnen te brengen in de fysieke winkel van de Verkoper.

Als de klant de producten vanop afstand wil retourneren dient hij hieromtrent afspraken te maken met de Verkoper hetzij telefonisch op nr. (+32) (0) 3 297 90 07, hetzij per e-mail naar info@schoenenjules.be. De meest recente contactgegevens zijn terug te vinden bij de Klantendienst. De Klant zal hoe dan ook het gebrek en het artikel waar het gebrek betrekking op heeft moeten vermelden.

In geen geval zal de Verkoper aansprakelijk zijn voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of een foute behandeling van het geleverde product of de onderdelen ervan door de Klant.

Een product waarvan de niet-overeenstemming aanvaard wordt, zal door de Verkoper in overleg met de Klant, kosteloos worden vervangen of worden hersteld. De Klant moet hierbij meewerken binnen de grenzen van de redelijkheid. De aanvaarding verloopt binnen bovengeschetst kader.

Artikel 10 – Bewijs

Uit de aard en omstandigheden van de totstandkoming van de Bestelling volgt dat de Klant akkoord gaat met elektronische bewijsvoering.

De Klant maakt op de Website een profiel aan dat kan gelden voor de Bestelling en elke andere Bestelling die volgt.

De Bestelling wordt definitief onder de voorwaarden van artikel 3. Het afronden en de bevestiging van de Bestelling volgens deze Voorwaarden geldt als handtekening van de Klant, onverminderd de in deze Voorwaarden overige gevolgen.

Artikel 11 – Toegang en gebruik van de Website

De Website van de Verkoper heeft als doel om het publiek op de hoogte te stellen van zijn producten, alsook het geven van algemene informatie over de relevante activiteiten van de Verkoper.

Wat betreft de toegang tot de Website, tot het bestelproces en wat betreft de inhoudelijke juistheid heeft de Verkoper een redelijke inspanningsverbintenis. Zo kan de Verkoper de Website ten allen tijde opschorten of stopzetten zonder reden of omwille van redenen van onderhoud.

Artikel 12 – Privacy

De Verkoper heeft het recht om alle door hem verzamelde informatie over de Klant en de gebruiker van de Website intern te gebruiken. Ongeacht de wijze van vergaring, rechtsreeks of onrechtstreeks, door bv. een profielregistratie of door bv. Cookies.

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer kan de Klant ten allen tijde de gegevens inzien, laten wijzigen of verwijderen. Een groot deel van de gegevens zijn beschikbaar via het online aangemaakt profiel. De offline gegevens kunnen aangevraagd worden via de Klantendienst.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Onverminderd deze Voorwaarden is de Verkoper niet aansprakelijk voor enerzijds, alle schadelijke handelingen, nalaten en fouten van derden en anderzijds, voor al de eigen schadelijke handelingen, al het eigen schadelijke nalaten en al de niet-opzettelijke fouten. De Verkoper blijft aansprakelijk voor de eigen opzettelijke fouten.

Zo is de Verkoper bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor enige hinder of schade ten gevolge van het gebruik van de Website of ten gevolge veranderingen aan de Website door derden.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

Onverminderd het in deze Voorwaarden bepaalde, valt de volledige Website en de gebruikte unieke processen onder de exclusieve eigendom van de Verkoper. Op alle teksten en creaties van artistieke waarde rust het auteursrecht van de Verkoper zelf, van de Verkoper als opdrachtgever van zijn aannemers en desgevallend van de aannemers. De artistieke creaties omvatten, niet uitsluitend, het logo, het fotografisch materiaal, het kleurenpallet en de naam.

Elke vorm van hergebruik of reproductie van de inhoud van de Website, de unieke processen en de artistieke creaties vereist een toestemming die bij de Klantendienst aangevraagd kan worden.

Een schending van het in dit artikel bepaalde geeft het Verkoper het recht om een schadevergoeding te eisen. De schadevergoeding zal minstens € 250,00 bedragen, of het bedrag van de werkelijk aantoonbare schade.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

Het Belgische recht zal toegepast worden op elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van de Bestelling, de afwikkeling ervan en het gebruik van de Website.

Artikel 16 – Bevoegdheid

Wat consumenten betreft zal de wettelijke regeling gevolgd worden, in alle andere gevallen zullen bij een geschil de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd zijn, of indien nodig, het Hof van Beroep Antwerpen.